در این بخش معرفی و دانلود نرم افزارهای رایج سه بعدی در دنیای مهندسی میپردازیم

نرم افزارهای منتخب چهار بخش به تقسیم می شوند،

فهرست مطالب

cura
CATIA LOGO
3DTOOLS
netftabb

بخش اول : نرم افزار های مدلسازی سه بعدی

CATIA V5-6 2020

سختی نرم افزار
80%
محبوبیت
70%
میزان سختی نصب
70%

Solidworks 2020

سختی نرم افزار
60%
محبوبیت
80%
میزان سختی نصب
50%

Inventor

سختی نرم افزار
65%
محبوبیت
50%
میزان سختی نصب
10%

3DSMAX

سختی نرم افزار
60%
محبوبیت
80%
میزان سختی نصب
معرفی و دانلود 50%

Rihnoceros

سختی نرم افزار
80%
محبوبیت
70%
میزان سختی نصب
70%

Pro Engineer PTC

سختی نرم افزار
65%
محبوبیت
50%
میزان سختی نصب
10%

AutoCad

سختی نرم افزار
80%
محبوبیت
70%
میزان سختی نصب
70%

GeomagicDesign

سختی نرم افزار
60%
محبوبیت
80%
میزان سختی نصب
50%

NX

سختی نرم افزار
65%
محبوبیت
50%
میزان سختی نصب
10%

بخش دوم : نرم افزار های اصلاح مش و ساپورت زنی

GeomagicWrap

سختی نرم افزار
30%
محبوبیت
70%
میزان سختی نصب
10%

MeshMixer

سختی نرم افزار
70%
محبوبیت
50%
میزان سختی نصب
30%

Netfabb

سختی نرم افزار
80%
محبوبیت
40%
میزان سختی نصب
50%

بخش سوم: نرم افزارهای رابط پرینتر سه بعدی

MANKATI

سختی نرم افزار
80%
محبوبیت
70%
میزان سختی نصب
70%

CURA

سختی نرم افزار
65%
محبوبیت
50%
میزان سختی نصب
10%

SIMPILIFY

سختی نرم افزار
60%
محبوبیت
80%
میزان سختی نصب
50%

Repetier

سختی نرم افزار
60%
محبوبیت
80%
میزان سختی نصب
50%

MatterControl

سختی نرم افزار
80%
محبوبیت
70%
میزان سختی نصب
70%

slic3r

سختی نرم افزار
65%
محبوبیت
50%
میزان سختی نصب
10%

نرم افزار تبدیل فرمت های سه بعدی به STL و دیگر فرمت های رایج

3D Object Converter

سختی نرم افزار
80%
محبوبیت
70%
میزان سختی نصب
70%

3DTOOLS

سختی نرم افزار
60%
محبوبیت
80%
میزان سختی نصب
50%

CrossManager

سختی نرم افزار
65%
محبوبیت
50%
میزان سختی نصب
10%