در این بخش به اصلی ترین قسمت دانلود نرم افزار های پرینتر سه بعدی میپردازیم

نرم افزارهای منتخب چهار بخش به تقسیم می شوند،

فهرست مطالب

cura
CATIA LOGO
3DTOOLS
netftabb

بخش اول : نرم افزار های مدلسازی سه بعدی

CATIA V5-6 2020

سختی نرم افزار
80%
محبوبیت
70%
میزان سختی نصب
70%

Solidworks 2020

سختی نرم افزار
60%
محبوبیت
80%
میزان سختی نصب
50%

Inventor

سختی نرم افزار
65%
محبوبیت
50%
میزان سختی نصب
10%

3DSMAX

سختی نرم افزار
60%
محبوبیت
80%
میزان سختی نصب
معرفی و دانلود 50%

Rihnoceros

سختی نرم افزار
80%
محبوبیت
70%
میزان سختی نصب
70%

Pro Engineer PTC

سختی نرم افزار
65%
محبوبیت
50%
میزان سختی نصب
10%

AutoCad

سختی نرم افزار
80%
محبوبیت
70%
میزان سختی نصب
70%

GeomagicDesign

سختی نرم افزار
60%
محبوبیت
80%
میزان سختی نصب
50%

NX

سختی نرم افزار
65%
محبوبیت
50%
میزان سختی نصب
10%

بخش دوم : نرم افزار های اصلاح مش و ساپورت زنی

GeomagicWrap

سختی نرم افزار
30%
محبوبیت
70%
میزان سختی نصب
10%

MeshMixer

سختی نرم افزار
70%
محبوبیت
50%
میزان سختی نصب
30%

Netfabb

سختی نرم افزار
80%
محبوبیت
40%
میزان سختی نصب
50%

بخش سوم: نرم افزارهای رابط پرینتر سه بعدی

MANKATI

سختی نرم افزار
80%
محبوبیت
70%
میزان سختی نصب
70%

CURA

سختی نرم افزار
65%
محبوبیت
50%
میزان سختی نصب
10%

SIMPILIFY

سختی نرم افزار
60%
محبوبیت
80%
میزان سختی نصب
50%

Repetier

سختی نرم افزار
60%
محبوبیت
80%
میزان سختی نصب
50%

MatterControl

سختی نرم افزار
80%
محبوبیت
70%
میزان سختی نصب
70%

slic3r

سختی نرم افزار
65%
محبوبیت
50%
میزان سختی نصب
10%

نرم افزار تبدیل فرمت های سه بعدی به STL و دیگر فرمت های رایج

3D Object Converter

سختی نرم افزار
80%
محبوبیت
70%
میزان سختی نصب
70%

3DTOOLS

سختی نرم افزار
60%
محبوبیت
80%
میزان سختی نصب
50%

CrossManager

سختی نرم افزار
65%
محبوبیت
50%
میزان سختی نصب
10%